Latest accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Effects of heat treatment on microstructure transformation and properties of 316L corrosion resistant layer
  Wang Jianshuo, Zhang Zhi, Wei Chen, Dang Lihua, Ma Qingjun
  2024(4): 1-7. DOI: 10.12073/j.hj.20220814001
  Abstract HTML PDF
  Rapid prediction of fatigue limits of heterogeneous material spot welded joints based on the evolution of temperature rise
  Liu Ke, Yang Guang, Zeng Zequn, Wei Wei, Yang Xinhua
  2024(4): 8-13. DOI: 10.12073/j.hj.20220412003
  Abstract HTML PDF
  Variable attitude welding path planning of large valve annular bead
  He Tianying, Yu Shengfu, Wang Xiongwen, Wang Hongyun
  2024(4): 14-19, 27. DOI: 10.12073/j.hj.20220507002
  Abstract HTML PDF
  Welding microstructure analysis and residual stress simulation of P92 steel
  Gong Lingzhu, Zhu Meng, Cai Baojie, Xu Huoli, Fu Xibin
  2024(4): 20-27. DOI: 10.12073/j.hj.20220917001
  Abstract HTML PDF
  Effect of submerged friction stir processing on cavitation erosion behaviors of as-cast nickel aluminum bronze
  Zhang Hongyang, Lian Ying, Li Yang, Ma Penghui
  2024(4): 28-34, 39. DOI: 10.12073/j.hj.20220422001
  Abstract HTML PDF
  Analysis of traction and passability of a welding trolley driven by friction force
  Zhang Jianjun, Huang Jiqiang, Xue Long, Li Maoyong, Zhang Ruiying
  2024(4): 35-39. DOI: 10.12073/j.hj.20220919003
  Abstract HTML PDF
  Influence of energy control method on the crack tendency of stainless steel and tantalum laser welding joints
  Song Fan, Meng Xiangyi, Li Sibei, Xu Bo, Wang Xindi
  2024(4): 40-46. DOI: 10.12073/j.hj.20220917002
  Abstract HTML PDF
  A review on factors affecting cryogenic mechanical properties of austenitic stainless steel weld metal
  Guo Xuchao, Zhang Xuegang, Jiao Shuaijie, Wang Meng
  2024(4): 47-57. DOI: 10.12073/j.hj.20230704001
  Abstract HTML PDF
  Microstructure and mechanical properties of weld joints in laser-MAG hybrid welding of 390 MPa grade marine high-strength steel
  Wang Shusen, Zou Demin, Xiao Hongjun, Cao Yang, Zhu Yanjie, Zhao Lin, Peng Yun
  2024(4): 58-62. DOI: 10.12073/j.hj.20221013001
  Abstract HTML PDF
  Underwater local dry TIG welding of 304 stainless steel
  Zheng Chuandong, Wang Yan, Liu Gang, Zhou Guofeng, He Zhi
  2024(4): 63-69. DOI: 10.12073.j/hj.20220915001
  Abstract HTML PDF
  Research on arc magnetic deflecting phenomenon of pipeline all-position pulse TIG welding
  Dou Xiyu, Gao Wenjing, Ma Kang, Fang Zhiyu, Peng Xinghui
  2024(4): 70-73. DOI: 10.12073/j.hj.20221204001
  Abstract HTML PDF
  Microstructure and properties analysis of hairpin laser welded joints for new energy vehicles flat wire motors
  Li Yuanyuan, Tang Feng, Ke Kai
  2024(4): 74-80. DOI: 10.12073/j.hj.20220802002
  Abstract HTML PDF
  More+

  Journal Information